Nieuwjaarsbrief

Het bestuursakkoord dat op 11 januari werd verspreid, inspireerde Lier Woonplezier en Fietsersbond Lier tot een nieuwjaarsbrief. Daarin brengen we onze beste wensen voor de uitvoering van het bestuursakkoord over aan het stadsbestuur.

Liefste burgemeester en schepenen,

We zijn begonnen aan het nieuwe jaar
En het bestuursakkoord is eindelijk daar

Allereerst, wens ik u een budget dat hoge toppen scheert
Om ook iets te doen met al wat u bestudeert

Liefst ook de visie om meer plaats te geven aan stappen en trappen
Wanneer u begint met straten op te knappen

Zo hoop ik dat nu écht binnenkort vele rijhuizen
Hun fietsen kunnen stallen in nette kluizen

Want met al die inbreidingsprojecten
Is de fiets ideaal voor woon-werk- en schooltrajecten

Ik wens u veel gezonde lucht toe in uw longen,
en hoop dat u Curieuze Neuzen niet heeft verdrongen

Ik wens dat het centrum van de stad mag bruisen
en voetgangers zonder gevaar de weg kunnen kruisen

Binnenkort vind ik ook een deelwagen op wandelafstand
En hopelijk minder auto’s aan de stoeprand?

Misschien ook minder vrachtwagens die onze straten doorklieven
Voor het leveren aan winkels zijn er betere alternatieven

Ten slotte wens ik onze stationsomgeving
veel inspraak van de buurt en niet alleen maar parking

met vlotte toegangen tot de fietsostrade
zoals wij ook al hadden aangeraden

Deze nieuwjaarsbrief is nu op z’n eind
Onze aandachtspunten netjes onderlijnd

En helemaal, of toch bijkans
in helder en begrijpelijk Nederlands

Uw betrokken burgers, Lier Woonplezier en Fietsersbond Lier

31 januari 2019

Minder verkeer voor betere luchtkwaliteit

Gisteren werden de resultaten van het uitgebreide CurieuzeNeuzen onderzoek naar luchtkwaliteit in Vlaanderen bekendgemaakt. Hieruit blijkt duidelijk dat de lucht ook in onze stad ongezond is. De enige reden voor blijdschap is dat er eindelijk actuele cijfers zijn.

Bron: De Standaard / CurieuzeNeuzen / Open Street Map

Wat is gezonde lucht?

Wegverkeer, en vooral dieselwagens stoten twee zeer schadelijke luchtvervuilende stoffen uit: stikstofoxiden (NOx) en roetdeeltjes. De concentraties van deze stoffen in een straat worden voor het grootste deel bepaald door het verkeer.

De wereldgezondheidsorganisatie stelt dat een concentratie van meer dan 20 microgram per kubieke meter NOx schadelijk is voor de gezondheid. Dit cijfer is gebaseerd op studies. Voor roetdeeltjes is er geen ondergrens bepaald omdat deze altijd schadelijk zijn, hoe klein ook de concentratie.

Ook de Vlaamse Overheid wil een maximumconcentratie van 20 µg halen. Vooral in grote steden zoals Antwerpen, Gent en Brussel is dit een stevige uitdaging. Daarom streeft men ernaar om tegen 2030 het aantal mensen dat blootgesteld wordt aan te hoge concentraties NOx te halveren.

Het effect van een verlaging van 50% van het autoverkeer op de NOx-concentratie volgens het CAR-Vlaanderen model

In een kleinere stad als Lier is het veel sneller haalbaar om deze halvering te halen, met beperkte beleidskeuzes. Lier Woonplezier berekende dat bij gelijkblijvend autoverkeer in 2030 in amper 2 van de 22 opgenomen straten de norm van 20 µg zal gehaald worden. Maar als het verkeer in de binnenstad met 50% daalt, is het goed doenbaar om tegen 2025 in alle straten onder een niveau van 25 µg te zakken, .

Lier WoonPlezier vraagt dan ook een duidelijke engagement van alle partijen in onze stad om dit te realiseren. Dat is een noodzakelijke eerste stap om tegen 2030 de luchtvervuiling naar 20 microgram NO₂ per m³ te laten dalen, wat nu al de doelstelling is die de Vlaamse Overheid wil halen. Waarom uitstellen?

Andere remedies?

Autoverkeer verminderen blijft in Lier een taboe-onderwerp. We verwachten dan ook tal van alternatieve ‘oplossingen’ die uit de hoge hoed zullen getoverd worden, schijnbaar zonder nadelen en zonder dat er écht gekozen moet worden.

We maakten een overzicht van een aantal van deze pistes, met een beoordeling:

Elektrische wagens zullen voor minder vervuiling zorgen.
Tegen 2030 kan  de doelstelling van 20µg niet gehaald worden in Lierse straten als het autoverkeer gelijk blijft. Terwijl te verwachten valt dat dit nog zal stijgen als het beleid niet verandert.
De gebruikte modellen houden al rekening met het vergroenen van het wagenpark. Deze optie betekent dus hoogstens een zeer lichte verbetering. Bovendien zijn elektrische wagens geen oplossing voor files, parkeerproblemen, meer ruimte voor voetgangers en fietsers, geluidsoverlast etc.
Een Lage-emissie-zone (LEZ) zal voor minder vervuiling zorgen.Een LEZ is gebaseerd op de euronorm-classificiatie. Dankzij dieselgate weten we dat de uitstootcijfers niet kloppen. Hierdoor heeft een LEZ weinig impact op de concentratie NO₂ per m³, maar vooral op fijn stof.
Wie in de stad woont, kiest er zelf voor om in vervuilde lucht te wonen.De gemeten waarden van 40 µg NO₂ per m³ zijn veel te hoog. Deze ‘oplossing’ betekent eigenlijk dat je de hele stad onbewoonbaar verklaart. En wat met scholen, bedrijven, winkeliers en hun klanten, en toeristen?
Door wegwijzers en campagnes mensen ontmoedigen om door de stad te rijden met de auto.Een goed begin, maar wellicht onvoldoende. Om naar een gezonde waarde van 20 microgram per m³ te gaan, moet het autoverkeer in de stad ongeveer halveren.
Doorgaand verkeer uit de stad weren.Een absoluut minimum. Doorgaand autoverkeer hoeft niet in de stad te zijn en zorgt enkel voor hinder. Dit kan dus prima geweerd worden. Door verkeerslussen, nummerplaatherkenning, etc…
Het effect op de gezondheid van verkeer op de ring is ook vele malen kleiner dan van datzelfde verkeer in de binnenstad.
De auto zoveel mogelijk overbodig maken in de stad.
Dit kan door niet alleen doorgaand verkeer te weren, maar er ook actief voor te zorgen dat wie in de stad woont, werkt, winkelt, naar school gaat… zo weinig mogelijk een auto nodig heeft. Zo kunnen we tegen 2025 het autoverkeer stevig terugdringen, hopelijk met 50%
Het aantal auto’s neemt nog steeds toe

Wat is het CAR model?

Om ook voor de straten waar geen Curieuzeneuzen-gegevens beschikbaar zijn, de NO2 waarde te kunnen inschatten, maakte Lier Woonplezier gebruik van het CAR-Vlaanderen model. Dit wetenschappelijke berekeningsmodel wordt gratis ter beschikking gesteld door de Vlaamse Overheid (Departement Omgeving), en laat toe om de link te leggen tussen de verkeersintensiteit in de straat en de NO2-waarde.

De gegevens die nodig zijn voor de berekening:

 • Het adres
 • Het aantal wagens dat op 24 uur door de straat rijdt
 • De configuratie van de straat: breedte en bebouwing
 • Gemiddelde snelheid

De modellering is een benadering van de echte situatie, maar uit vergelijkend onderzoek blijkt dat de modelresultaten erg goed overeenkomen met de meetresultaten.

Het CAR-model vereist een inschatting van het aantal wagens, bussen en vrachtwagens dat per dag door de straat rijdt. Voor Lier zijn er, voorzover we weten, enkel sterk verouderde gegevens beschikbaar.

Dus ging Lier Woonplezier zelf aan de slag. We telden in mei en juni op tientallen plaatsen in Lier gedurende één uur het autoverkeer en brachten op deze manier 22 Lierse straten in kaart. Dankzij een eenvoudige tool, die ook terug te vinden is op de website van het Departement Omgeving, kan je zulke uurtellingen omrekenen naar een daggemiddelde.

Deze verkeerstellingen samen met gegevens van de straat (straatbreedte, soortbebouwing, snelheidstype,…) laat toe om de jaargemiddelde concentratie aan NOx te berekenen met het CAR model. De overeenkomst van dit model met de effectieve meetresultaten van Curieuzeneuzen blijkt vrij goed te zijn, en de cijfers zijn dus zinvol.

Monitoring

Zo komen we bij een volgend heikel punt: verkeersdrukte meten. Want meten is weten, uiteraard. Of beleid succesvol is, en waar je best op inzet. Maar net dat meten lijkt in Lier haast een taboe. De stad voert in elk geval geen verkeersmetingen uit, of maakt deze cijfers niet bekend. Lier Woonplezier organiseerde dan maar zelf tellingen, en via Straatvinken hebben we gelukkig ook een idee over het autoverkeer in de stad. Veel beter zou uiteraard zijn dat het stadsbestuur regelmatig en consequent het auto- en ander verkeer in de stad in kaart brengt. Zo zijn er duidelijke cijfers die niet ter discussie staan. En alleen zo kan er een verstandig en doordacht beleid gevoerd worden, los van blinde experimenten en gerommel in de marge. Maar verkeersdrukte meten is in Lier helaas een taboe.

In een notedop

Wij vragen

 • Alle Lierse straten zo snel mogelijk onder de gezondheidsnorm van 20µg, ten allerlaatste tegen 2030.
 • Halvering van het autoverkeer in de stad tegen 2025 om onder het niveau van 25µg NOx per m³ lucht te zakken.
 • Consequente monitoring van zowel luchtkwaliteit als verkeersdrukte in de stad, en bekendmaking van deze gegevens volgens het principe van open data.

Lier herschapen

Fietsersbond Lier en Lier Woonplezier zijn verheugd dat er steeds meer mensen opstaan die ijveren voor een goede woonkwaliteit in het centrum. Eens te meer wordt in de campagne Lier Herschapen het gebrek aan visie bij het stadsbestuur aangeklaagd. Er zit dan ook geen lijn in de talrijke grote nieuwbouwprojecten in Lier. Bijzonder jammer, want zo worden moeilijk op te lossen problemen gecreëerd die we als stad nog decennia zullen meeslepen. Het is schrijnend om te lezen dat de stad onomwonden toegeeft geen visie te hebben op nieuwbouwprojecten.

We willen wel waarschuwen voor een blinde verkettering van alle inbreidingsprojecten, omdat niet alle buurtbewoners zich in de plannen kunnen vinden. Wonen in de stad is aan te moedigen, en nieuwbouwprojecten van hoge kwaliteit kunnen een tegengewicht bieden voor de typisch Vlaamse woondroom van een stuk grond met een vrijstaand huis in een buitengebied. Fietsersbond Lier en Lier Woonplezier zien stadsinbreiding als een kans om wonen, werken, schoolgaan, winkelen en ontspanning dichter bij elkaar te brengen. Nabijheid is een van de grootste troeven van de stad, vermijdt autoverplaatsingen en zorgt ervoor dat ook ouderen en kinderen zich meer zelfstandig kunnen gedragen. Elk inbreidingsproject zou die unieke krachten van de stad moeten versterken.

“Dure ondergrondse parkeergarages drijven de prijs van nieuwbouwprojecten op”

Een van onze grootste zorgen bij inbreidingsprojecten in Lier vandaag is dan ook dat men niet stilstaat bij de parkeernorm, en dus in feite peperdure ondergrondse parkeergarages verplicht. Hierdoor wordt de prijs van het project en de wooneenheden opgedreven, blijft de auto de norm voor alle verplaatsingen, en zijn de fiets of stappen enkel ‘alternatieven’. Wat een vreemde zienswijze is in een stad. We vrezen voor meer verkeersdrukte, files en gevaarlijke situaties in het centrum. Lier Woonplezier en Fietsersbond Lier krijgen wel eens het verwijt naïef te zijn of de auto te ‘verelenden’, we vragen ons af of het niet eerder naïef is te denken dat al die nieuwe inwoners met hun één of twee wagens vlot en zonder belemmeringen door de stad zullen kunnen rijden. Inbreidingsprojecten zouden net een kans kunnen zijn om nieuwe autodeelprojecten op te starten, buurtfietsenstallingen op te zetten, enzovoort. Maar door het ontbreken van een visie is dit nog steeds toekomstmuziek.

Een onvermijdelijk gevolg van het gebrek aan visie is ook dat er te weinig aandacht is voor kwalitatieve open ruimte. Buurten komen zonder groen te zitten, pleintjes en (informele) speelterreinen vallen weg. Doordat projecten niet altijd doordacht ingepland worden, dreigt de samenhang van een buurt verloren te gaan, laat staan de samenhang op stadsniveau.

“Door ondoordachte projecten gaan groen en open ruimte verloren”

En hier wordt de vraag naar meer participatie erg pertinent. Een buurt betrekken bij een nieuw project is niet het organiseren van enkele informatievergaderingen. Als het de stad menens is met participatie, lokt ze buurtbewoners uit hun kot met prikkelende oproepen en activiteiten. Zij zijn immers de ervaringsexperts bij uitstek over hun buurt en waar er nood aan is. Met betrokken inwoners die mee het verhaal van een betere buurt en stad schrijven, worden de nodige veranderingen breed gedragen, en zal er ook veel meer begrip zijn voor de afwegingen en keuzes die gemaakt worden. Het neerzetten van bezorgde en betrokken bewoners als verzuurde klagers is allerminst productief.

We hopen dan ook dat Lier Herschapen mee een aanzet kan zijn om over politieke grenzen heen en met het toekomstige stadsbestuur en inwoners samen een dergelijke visie uit te werken.


Meer over Lier Herschapen lees je op de website herschapen.be

8 Troeven voor Lier

Samen met Fietsersbond Lier werkte Lier Woonplezier aan 8 troeven voor Lier. Een overzichtelijk pakket van acht kernkwaliteiten die in Lier (veel) meer mogen uitgespeeld worden.

Deze acht troeven zijn een gezamenlijk project van Lier Woonplezier en Fietsersbond Lier, en daarom kregen ze een eigen website: troevenvoorlier.be.

Met deze troeven willen we de Lierse politieke partijen inspireren voor de komende verkiezingen. We gingen vorig weekend al bij enkele lijsttrekkers en voorzitters langs om hen persoonlijk het pakketje troeven te overhandigen.

Overal werden we goed onthaald voor een boeiend gesprek. We merken dat de geesten rijpen, en dat er meer animo ontstaat voor een andere manier van denken over de stad, waar de auto niet centraal staat. Om bepaalde mythes en vooroordelen te ontkrachten, bleek het vaak nuttig om een aantal onderbelichte feiten aan te halen:

Alles is vlakbij in Lier

Wandelafstanden zijn in Lier meestal kort, dus prima te voet en zeker per fiets te doen.

Er zijn veel meer auto’s dan in de ‘goeie ouwe tijd’

Het aantal personenwagens in Vlaanderen is sinds 1980 verdubbeld

Er is niet genoeg plaats voor auto’s voor iedereen

Auto’s nemen enorm veel ruimte in in vergelijking met andere vervoermiddelen.

In de komende weken en maanden zullen we blijven aandacht vragen voor deze troeven en ze op verschillende manieren belichten. Met deze acht troeven gaan we ook resoluut voor oplossingen in plaats van alleen maar problemen aan te kaarten. Wie creatief nadenkt, zich goed informeert en een sterke visie ontwikkelt, ziet in Lier vooral heel veel kansen. Het is aan onze politici om ze te grijpen.

Meet de luchtkwaliteit in jouw straat met Curieuze Neuzen

Schrijf in voor het Curieuze Neuzen
project en help de luchtkwaliteit meten.

Lier Woonplezier wil iedereen aansporen om zeker in te schrijven voor de oproep van Curieuze Neuzen om aan jouw woning een meetpunt te hangen. Dat kan tot 20 maart, stel dus zeker niet uit en meld je nu aan!

We willen graag zo veel mogelijk kandidaat-meetpunten in Lier. Zodat er zeker goed gemeten kan worden, én als signaal naar het stadsbestuur dat bewoners luchtkwaliteit belangrijk vinden.

Lier Woonplezier vraagt al anderhalf jaar naar dit soort luchtmetingen, maar het stadsbestuur heeft dit tot nu steeds op de lange baan geschoven. Een duidelijke boodschap is dus belangrijk!

3 redenen om deel te nemen

  • Deelname kost normaalgezien €10, maar Stad Lier en de Mobiliteitsraad engageren zich om Lierenaars die geselecteerd worden als meetpunt een centrumbon van €10 cadeau* te doen.
  • Ben je niet thuis bij de start of het einde van de meetperiode (28 april, resp. 26 mei)? Misschien kan je afspreken met buren of kennissen om toch meetpunten in je straat te hebben?

Wil je buren of kennissen overtuigen om deel te nemen? Download dan deze kant-en-klare flyers.

 • Wil je graag deelnemen, maar is het voor jou financiëel lastig om de €10 meteen op tafel te leggen? Neem contact op en dan helpen we je graag uit de nood.

* Dit engagement geldt voor de eerste 100 geselecteerde meetpunten, dit is wellicht ook ongeveer het effectieve aantal meetpunten dat in Lier zal verdeeld worden.

Lier Woonplezier vraagt aandacht voor luchtkwaliteit

Het is in Lier slecht gesteld met de luchtkwaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij. In de Lierse binnenstad vond men te hoge concentraties van stikstofoxiden en van zwarte koolstof, een bijzonder schadelijk soort fijn stof. Vooral in smalle straten met hoge bebouwing en veel autoverkeer worden de veilige normen overschreden. En dat is niet onschuldig. Deze stoffen veroorzaken problemen met de luchtwegen en doen het aantal ziekenhuisopnames toenemen. De zwarte koolstof (vooral dieselroet), is bovendien kankerverwekkend.

Concentratie stikstofoxide

Concentratie zwarte koolstof

Het stadsbestuur mag het probleem van de luchtkwaliteit niet naast zich neerleggen. Lier moet een aangename woon-, werk- en winkelstad blijven, de luchtkwaliteit moet dus beter. Lier Woonplezier vraagt dan ook met aandrang om maatregelen die het autoverkeer door het centrum drastisch terugdringen. We formuleerden daarvoor ook al concrete en haalbare voorstellen in het ‘Leefbaar Lier’ mobiliteitsplan.

Een jaar geleden stapte Lier Woonplezier ook met een concreet voorstel naar de mobiliteitsraad om de luchtkwaliteit in het centrum te meten. Dit werd positief onthaald, en de stad zou dit financieel ondersteunen. Maar het blijft, ook na een jaar, bij beloftes. Lier Woonplezier hoopt dat deze nieuwe cijfers, die slechter zijn dan verwacht, een nieuwe impuls geven.

Gratis bewonerskaarten, een goed idee?

De stad deelt gratis bewonerskaarten uit aan alle inwoners met een wagen. Niet ‘goedkoop’ of ‘betaalbaar’, maar gratis. De tweede bewonerskaart kost €70, ook spotgoedkoop als je het vergelijkt met de parkeertarieven.

Een gratis bewonerskaart is uiteraard geen garantie op een parkeerplaats, maar het schept wel verwachtingen. Bewoners veronderstellen, en dat valt te begrijpen, dat de stad voorziet in voldoende parkeerplekken om minstens alle houders van een bewonerskaart een plek te geven. Je hoort dat ook wel in hun argumentatie: “We hebben een bewonerskaart, maar we kunnen nooit onze auto kwijt”.

Foto van de Wijngaardstraat in Lier
Smal voetpad, geen fietsenstalling, maar wel een parkeerstrook

Sinds een jaar (volgens RTV) verplicht de stad bovendien om bij nieuwbouw voldoende parkeerplaatsen te voorzien. Bij appartementen, zoals aan de Sionsvest of op de Gasfabrieksite, zijn dat dan vaak dure ondergrondse parkeergarages. Die parkeerplek komt bovenop de gratis bewonerskaart.

Wie zo’n appartement koopt, komt dus in een situatie terecht waar het hebben van twee auto’s de standaard is. We hebben in Lier blijkbaar ruimte genoeg om hierin te voorzien, en de (potentiële) kopers van appartementen hebben voldoende budget om de peperdure ondergrondse parkeerplekken te betalen. De autologica zit in de bakstenen ingebakken. Het is dan ook niet vreemd als de kopers van die appartementen hoge eisen gaan stellen aan de vlotte doorstroming van autoverkeer en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. De Gasfabrieksite ligt vlakbij een drukke overweg en enkele kruispunten én pal op een schoolroute. Het valt te verwachten dat de files er niet op zullen verbeteren.

Ja, maar wat dan wel?

Lier Woonplezier is geen voorstander van gratis bewonerskaarten en dure ondergrondse parkeergarages. Die scheppen onrealistische verwachtingen (een parkeerplek voor iedereen) en maken wonen in de stad nodeloos duur.

Al geruime tijd pleit Lier Woonplezier voor voldoende overdekte en afsluitbare fietsenstallingen voor bewoners. Met name in straten met rijhuizen en smalle voetpaden, waar fietsen nu vaak lelijk en/of hinderlijk op straat gestald worden, terwijl er vaak wel een parkeerstrook is. Het argument ‘er is geen ruimte’ gaat niet op. De ruimte is er, de keuze om ze te gebruiken voor iets anders dan auto’s, die is er een pak minder.

0a99eaa7a6fe1ee1cf70451c3917b7f6Jan Vermeulen gaf onlangs ook het voorbeeld van Deinze. Daar kunnen bewoners gratis BlueBike gebruiken, de blauwe leenfietsen die aan veel stations staan. Bovendien krijgen inwoners van Deinze een bedrag tussen de €150 en de €400 als ze een nummerplaat van een brommer, moto of auto inleveren. Daarmee wordt een elektrische fiets of een bakfiets plots een pak beter betaalbaar. Net zoals de gratis bewonerskaart en verplichte parkeerplaatsen bij nieuwbouw het gebruik van de auto stimuleren, stimuleer je met maatregelen zoals in Deinze het gebruik van de fiets.

Het lijken ons maatregelen die in Lier, waar ‘parkeerproblemen’ een eeuwig idée-fixe schijnen te zijn, een echte omslag kunnen betekenen. En, zeker in vergelijking met auto-stimulerende maatregelen, best betaalbaar. Dan vergeet ik nog de herstellingskosten aan de straten in onze binnenstad die permanent lijden onder het drukke auto- en busverkeer. En de agenten die met de regelmaat van de klok het vastgelopen autoverkeer moeten regelen.

Onbereikbaar

Het begint een beetje een gewoonte te worden, de communicatie over mobiliteit in Lier bij evenementen is vaak een gemiste kans om mensen even in een ander denkkader te brengen.

20150919_193527

Wie in Lier woont, zal het niet ontgaan zijn: het zijn Gummarusfeesten, twee weekends op rij. Bijzonder opvallend is het lichtkrant-bord op de Grote Markt waar in koeien van letters te lezen staat dat de stad ‘niet bereikbaar’ is tijdens de twee zondagen in die weekends. Dat klopt niet, want het centrum is op die dagen prima bereikbaar, alleen niet met de wagen. Tenzij men van plan is om, in de stijl van een Europese top, het centrum hermetisch af te sluiten met nadars en politiecordons. Wellicht is dat niet de bedoeling.

Toen Fietsersbond Lier de burgemeester koffiekoeken bracht, afgelopen weekend, en vroeg waarom er in Lier alweer niet meegedaan wordt met de Autoloze Zondag, was het antwoord dat de volgende twee weekends al twee autoloze zondagen zijn. Een beetje een gemakkelijk argyment, vinden we dat, en al zeker als die gelegenheid niet te baat wordt genomen om mensen alternatieven voor de auto te laten ontdekken. Zo had op de lichtkrant ook kunnen staan: “Centrum enkel te voet bereikbaar” bijvoorbeeld. Of, als dat te lang is, “Centrum autovrij”. Maar het lijkt ondertussen taboe om daarmee uit te pakken. Jammer, en een beetje tragisch, want autovrije dagen zijn meestal een publiekstrekker.

Op de toeristische website van de stad wordt bereikbaarheid aangepakt volgens het POTS-principe: eerst de auto, en dan beknopt het openbaar vervoer, waar men er zich met een paar links snel vanaf maakt. De fiets wordt geeneens vermeld. Alweer jammer, want de toeristische dienst pakt tegelijk graag uit met Lier als fietsstad. Er zijn fietsostrades, en een fietsknooppuntennetwerk, maar dat ziet men niet als ‘bereikbaarheid’, blijkbaar. Een gemiste kans. Ook voor de eigen inwoners is het misschien nuttig om wandelen en fietsen te verkopen als iets wat je niet alleen op vakantie doet.

Binnen 25 jaar zijn het opnieuw Gummarusfeesten. Wij hopen dat tegen dan zo’n bord niet meer nodig is, omdat iedereen het de normaalste zaak van de wereld vindt dat je niet met de auto door het centrum rijdt. En dat hoeft ook geen 25 jaar te duren.

Vierde picknick met live muziek en fietstocht

Op zondag 20 september organiseren we voor de vierde keer een picknick op de Grote Markt. Het is die dag in heel Vlaanderen autovrije zondag, maar helaas (alweer) niet in Lier. Om toch een duidelijk signaal te geven aan het Lierse stadsbestuur dat een autoluw stadscentrum heel wat voordelen heeft, willen we er dus weer een gezellige picknick van maken.Veel volk

De picknick zelf start om 12u en eindigt om 15u. Om deel te nemen, zak je gewoon af naar de Grote Markt met een dekentje en wat lekkers. Sla een praatje en wissel ideeën uit met andere sympathisanten en leden van Lier Woonplezier. Om te kijken wie er allemaal zal zijn en de laatste updates te lezen, kan je het Facebook-evenement bekijken.

We hebben heel wat in petto:

Lunchpakketten te koop

Geen zin om zelf je picknick mee te brengen? Bestel een lunchpakket bij Lier Woonplezier. Daarmee help je ons nieuwe acties te organiseren en te bekostigen. Voor 10 euro mag je rekenen op 2 pistolets, boter, beleg, croissant, koffiekoek, Liers Vlaaike, stukje fruit en een drankbonnetje.

Je kan tot en met dinsdag 15/9 als volgt een lunchpakket bestellen:

 • Schrijf €10 x het aantal bestelde lunchpakketten over op BE45 9730 8947 8389 (op naam van Lier Woonplezier) en vermeld om hoeveel lunchpakketten het gaat.
 • Je inschrijving tesamen met het bedrag bezorg je bij Maarten en Liesbet France -Claes – Predikherenlaan 68 in Lier.

Fietstocht

Je kan voor de picknick ook deelnemen aan een fietstocht, georganiseerd door Fietsersbond Lier. Daarbij fietsen we langs onze burgemeester en schepenen om hen een aantal voorstellen voor een meer fietsvriendelijk Lier te overhandigen. Om 9u vertrekken we vanop de Grote Markt richting Koningshooikt. Wie enkel het stuk door Lier-stad wil doen, kan om 10u30 aansluiten op de Grote Markt. Inschrijven is niet noodzakelijk.

Live muziek

de picknick wordt vanaf 12h30 opgeluisterd met live-muziek.

Als je zelf een idee hebt voor leuke animatie, laat het dan weten op info@lierwoonplezier.be.

Nodig je buren uit

Als je naar de picknick komt, en je wil meer mensen uit je buurt overtuigen, stuur ze dan naar www.lierwoonplezier.be. Je kan ook zelf de affiche en/of flyers in kleur of zwart-wit afdrukken:

De vicieuze cirkel van het pro-auto-beleid

Het kruispunt aan de Mechelsesteenweg en de Baron Opsomerlaan wordt opnieuw aangelegd. Daarbij wordt -inmiddels zijn we dat gewend- de vlotte doorstroming van het autoverkeer als prioriteit beschouwd.

De buurt vindt dat geen goed idee. Er komen extra verkeerslichten op het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Kazernedreef. En er komt een voorsorteerstrook voor auto’s die linksaf de Baron Opsomerlaan in willen vanuit de Mechelsesteenweg. Dat gaat uiteraard ten koste van de ruimte voor fietsers en voetgangers. In de toekomst zal dit kruispunt er min of meer gaan uitzien als het kruispunt van de spoorwegtunnel en de Van Boeckellaan. Allerminst een veilige, laat staan aangename, situatie voor fietsers en voetgangers.

Grondplan kruispunt Kazernedreef

 

Op het beeld hierboven staat nog een aanzet van het fietspad getekend, om fietsers te laten afslaan naar de Kazernedreef. Of die er ook in de praktijk zal komen is zeer de vraag. De stad ziet mensen die met de fiets naar het zwembad of het stadskantoor willen liever het omweggetje via de Baron Opsomerlaan of het achteraf-weggetje in Tenierslaan maken, vandaar. Dat is bijna letterlijk het omgekeerde van het STOP-principe, nochtans zou dit het uitgangspunt moeten zijn bij elke (her)aanleg.

Deze heraanleg is niet meer dan het logische gevolg van het zogezegde ‘en-en’ beleid qua mobiliteit, waarbij alle vormen van mobiliteit gelijk behandeld zouden worden. Die gelijkheid is uiteraard schijn, bij zo’n beleid zullen auto’s uiteindelijk altijd gaan domineren. Het centrum is dan ook nog enkel in naam autoluw en wordt in de praktijk gewoon als drukke verkeersas gebruikt. Die functie vereist natuurlijk dat de vlotte toegang naar het centrum voor auto’s verzekerd wordt, en dat kan niet anders dan ten koste gaan van de andere weggebruikers, je kan de wegen immers niet breder maken dan ze zijn. De voorrang die gegeven wordt aan auto-toegankelijkheid zorgt er bovendien voor dat er steeds meer autoverkeer aangetrokken wordt, wat dan weer de vlotte doorgang bemoeilijkt. En dan zijn er opnieuw files en opstoppingen die moeten aangepakt worden. In een middeleeuwse stad als Lier kan dat enkel eindigen met een vuil, lawaaiierig en onveilig centrum vol auto’s die quasi permanent in de file staan. In zo’n centrum waagt niemand zich voor z’n plezier te voet of met de fiets. Tot zover het en-en-beleid.

Lier Woonplezier wijst er graag op dat een duidelijke keuze voor een autoluw centrum met voorrang voor fietsers en voetgangers, zou zorgen voor duidelijke en evidente prioriteiten bij de heraanleg van dit kruispunt. Nu probeert men een ‘en-en’ compromis uit de brand te slepen waarbij de situatie voor fietsers en voetgangers ‘leefbaar’ is en amper voldoet aan de geldende normen. Lier Woonplezier vreest dat er meer nodig is om fietsers een aangenaam en veilig gevoel te geven als ze richting centrum of naar het zwembad fietsen. Daar willen we graag aan toevoegen dat die fietsers op dit kruispunt vaak schoolgaande kinderen en jongeren zijn. We vrezen er dan ook voor dat steeds meer van hen zullen toetreden tot de gewraakte ‘achterbankgeneratie’ die zelden uit de veilige cocon van de auto komt.

Een aantal jaren geleden waren de bewoners van de Mechelsesteenweg veelal tegen het autoluwe centrum (‘de knip’), omdat die zorgde voor files voor hun deur. Misschien is het daarom dat ze nu niet reageren op de uitgestoken hand van Lier Woonplezier om samen te pleiten voor een echt autoluw beleid. Dat vinden we bijzonder jammer, want zoals de voorgestelde aanleg van dit kruispunt nogmaals aantoont, leidt een pro-auto-beleid enkel tot meer autoverkeer. En zo zullen steeds meer bewoners in Lier te maken krijgen met meer en langere files voor hun deur. Daartegen protesteren met enkel de focus op de eigen voordeur, heeft weinig zin.